Pak Choi

Pak Choi 2 items

Parsnip

Parsnip 1 item

Pea

Pea 6 items

Pumpkin

Pumpkin 1 item

Radish

Radish 5 items

Rocket

Rocket 4 items

Runner Bean

Runner Bean 2 items

Salsify

Salsify 1 item

Scorzonera

Scorzonera 1 item

Spinach

Spinach 2 items

Squash

Squash 9 items

Swede

Swede 1 item

Sweet Pepper

Sweet Pepper 4 items

Sweetcorn

Sweetcorn 3 items

Tomatillos

Tomatillos 1 item

Tomato

Tomato 19 items

Turnip

Turnip 1 item